Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Zakład produkcyjny Mapei w Gminie Barcin
Stawki podatkowe

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 od 1m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

2) Od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych - 0,58 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,90 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,75 zł,

f) garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,54 zł,

g) budynków letniskowych i budynków na terenie ROD przekraczających ustalone normy wielkości - 7,62 zł.

3) Od budowli:

a) służących wykorzystywaniu na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) – 1% wartości,

b) od pozostałych – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny na 2017 rok

Rada Miejska w Barcinie obniżyła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. z kwoty 52,44 zł/1q do kwoty 40,00 zł/1q przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Barcin w roku 2017.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
psse.jpg f73eddcc8a8d2139a8777339326abc52
polska2.png 690d0c7a6ec7c034acbafdf5d06b89de
coi toruń.jpg d3e8fd4f97335cea31dc246250dd205e
fmx.jpg a86af3471486ca919f5ab58531203da7
Promowane
1
2